General Physician

General Surgeory
Piles
Appendix

Welcome to the best General Surgeory clinic in mahemdavad, khatraj, kheda

વેદ હૉસ્પિટલમાં સ્કીન વિભાગ – મહેમદાવાદ, ખાત્રજ, ખેડા

The department of general surgery at ved hospital mahemdavad deals with the surgical procedure in the case where medication cannot prove Tobe effective for the treatment of the disease. Our surgeon adept at performing simple and complicated surgical procedure such as appendix, lipoma removal, endoscopy, laparoscopy etc.

વેદ હોસ્પિટલના જનરલ સર્જરી વિભાગમાં જે રોગની સારવાર દવાથી નથી થઈ શકતી તેને ઓપરેશન વડે મટાડવામાં આવે છે. અહી એપેનડીક્ષ, રસોળી, એંડોસ્કોપી, લેપ્રોસ્કોપી વિગેરે જેવી સામાન્ય તેમજ જટિલ ઓપરેશન પક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે.

Aim is our cure-all across the kheda region

At ved hospital, you always are welcomed with kindness and a patient-centric approach to health care.

General surgery treatment at ved hospital

વેદ હોસ્પિટલના જનરલ સર્જરી વિભાગમાં મળતી સારવાર અંગે માહિતી

Piles (હરસ)

        Symptoms (લક્ષણો)

 • Pain (દુ:ખાવો)
 • Itching or irritation in anal region (મળદ્રારમાં ખંજવાળ અથવા બળતરા)
 • Bleeding (લોહી નીકળવું)

Swelling around anus (મળદ્વાર ની આસપાસ સોજો)

Hernia (સારણગાંઠ)

Symptoms લક્ષણો

 • Pain (દુ:ખાવો)
 • Weakness (અશક્તિ)
 • Pressure in the abdomen (પેટ પર ભાર લાગવો)
 • Burning or itching sensation (બળતરા થવી અને ખંજવાળ આવવી)
 • Chest pain (છાતીમાં દૂ:ખાવો)
 • Difficulty in swallowing (ગળવામાં તકલીફ થવી)

Appendix

        Symptoms (લક્ષણો)

 • Nausea/vomiting (ઊબકા આવવા, ઉલ્ટીથવી)
 • Abdominal swelling (પેટ પર સોજો રહેવો)
 • Pain near navel or upper abdominal (નાભી અથવા પેટના ઉપરના ભાગ પર દુ:ખાવો રહેવો)
 • Loss of appetite (ભૂખ ઓછી લગાવી)
 • Fever (તાવ આવવો)
 • Painful urination (પેશાબમાં બળતરા થવી)
 • Constipation (કબજિયાત રહેવી)

Lipoma (રસોળી)

Lipoma is a non-cancerous tumor made up of fat tissue. It generally found the just below the skin, sometimes it may found deeper. It can occur anywhere in the body but in most of the case it founds on neck, shoulder, forearms, arms, thighs. Typically, it is painless unless it affects joints, organs, nervous or blood vessels.

રસોળી એ ચરબી પેશીઓથી બનેલી એક કેન્સર વિનાની ગાંઠ છે. તે સામાન્ય રીતે ત્વચાની નીચે જ જોવા મળે છે, કેટલીકવાર તે વધુ .ઉંડી જોવા મળે છે. તે શરીરમાં ક્યાંય પણ થઈ શકે છે પરંતુ મોટાભાગના કેસમાં તે ગળા, ખભા, કમર, હાથ, જાંઘ પર જોવા મળે છે. લાક્ષણિક રીતે, તે પીડારહિત છે સિવાય કે તે સાંધા, અંગો, નર્વસ અથવા રુધિરવાહિનીઓને અસર કરતું નથી.

 • Soft in touch (અડવાથી તે નરમ લાગે છે)
 • Moved easily if pushed with your finger. (આંગળી વડે દબાવવામાં આવે તો તે ખસી શકે છે.)
 • Colorless (તે રંગરહિત હોય છે.)
 • Occurs just below the skin (ચામડીની તરત નીચેના ભાગમાં થાય છે.)
 • Grow slowly (ધીમે ધીમે વધે છે.)

Endoscopy

        To examine patient’s digestive, track a non-surgical procedure, endoscopy can be done. Camera with light attached to endoscope to view the clear picture of the digestive system on monitor. Endoscope will be passed through the mouth inside patient body to monitor the digestive track. This process can be done to diagnose following conditions:

        દર્દીના પચનમાર્ગનું પરિક્ષણ  કરવા માટે એંડોસ્કોપિ કરવામાં આવે છે. તે કોઈ ઓપરેશન નથી. લાઇટ વાળો કેમેરો એંડોસ્કોપ સાથે જોડેલો હોય છે જેમી મદદથી ટીવી પર પચનમાર્ગનું સ્પષ્ટ ચિત્ર જોઈ શકાય છે. એણડોસ્કોપને મોઢા વડે દર્દીના શરીરમાં નાખવામાં આવે છે. નીચે જણાવેલા રોગોનું નિદાન કરવા માટે એંડોસ્કોપી કરવામાં આવે છે.

 • inflammatory bowel diseases (IBD), (આંતરડાના રોગો)
 • Gallstones (પિત્તશાય)
 • stomach ulcer (પેટમાં અલ્સર)
 • chronic constipation (જૂની કબજિયાત)
 • Tumors (ગાંઠ)
 • Infections (ચેપ)
 • pancreatitis (સ્વાદુપિંડ)
 • unexplained bleeding in the digestive tract (પચન માર્ગમાથી રક્તસ્ત્રાવ)
 • blockage of the esophagus (અન્નનળીમાં અવરોધ)
 • blood in your urine (પેશાબમથી લોહી નીકળવું)
 • hiatal hernia (અમુક પ્રકારની સારણગાંઠ)
 • unusual vaginal bleeding (યોનિમાર્ગમથી રક્તસ્ત્રાવ)
 • other digestive tract issues (પાચનતંત્ર ને લગતા આની પ્રશ્નો)

Laparoscopy

        Laparoscopy is a surgical procedure used to examine the abdomen and pelvis. Laparoscope will be passed into the body through the small incision inside the stomach. And result will be monitored on monitor. Laparoscopy procedure can be done to examine following organs.

લેપ્રોસ્કોપી એ એક સર્જિકલ પ્રક્રિયા છે જેનો ઉપયોગ પેટ અને નિતંબની તપાસ માટે થાય છે. લેપરોસ્કોપ પેટની અંદરની નાના ચીરો દ્વારા શરીરમાં પસાર કરવામાં આવશે. અને પરિણામ ટીવી પર નજર રાખવામાં આવશે. નીચેના અવયવોની તપાસ કરવા માટે લેપ્રોસ્કોપી પ્રક્રિયા કરી શકાય છે.

 • stomach (
 • પેટ)
 • appendix (આંત્રપુચ્છ)
 • pancreas (સ્વાદુપિંડ)
 • gallbladder (પિત્તાશય)
 • liver (યકૃત)
 • small intestineand large intestine (colon) (નાના આંતરડા અને મોટા આંતરડા (કોલોન))
 • spleen (બરોળ)
 • pelvic or reproductive organs (પેલ્વિક અથવા પ્રજનન અંગો)

Aim is our cure-all across the kheda region

At ved hospital, you always are welcomed with kindness and a patient-centric approach to health care.

Reviews & Facts - ved multi-speciality hospital

Copy link
Powered by Social Snap